نسخه پیش رو که به صورت معجون فرآوری شده است از مجرّباتی است که اصطلاحا بدان « اسرار الاطباء» گویند. غرض از آوردن این نسخه این بود که در مواردی پیش می آید که اطباء محترم  انواع تراکیب را در امراض به کار برده اند اما بهبودی در روند علاج بوجود نیامده است.